Tystysgrif Her Sgil Bagloriaeth Cymru

Mae Tystysgrif yr Her Sgiliau yn canolbwyntio ar y sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd sydd eu hangen ar bobl ifanc yn eu bywydau yn y dyfodol, mae'r sgiliau hyn yn cael eu datblygu a'u hasesu trwy Brosiect Unigol a thair Her. Dyluniwyd y Dystysgrif Her Sgiliau i gynnwys dysgu ac asesu a fydd yn ennyn brwdfrydedd, ennyn diddordeb ac ysgogi dysgwyr yn yr ystafell ddosbarth, y gweithle a'r gymuned ehangach. Mae'n ofynnol i ddysgwyr ystyried sut y gall cymhwyso eu dysgu effeithio ar unigolion, cyflogwyr, y gymdeithas a'r amgylchedd. Dyfeisiwyd y cymhwyster o amgylch y cysyniad o ddull 'cynllunio, gwneud ac adolygu' tuag at ddysgu lle mae dysgwyr yn cael eu cyflwyno i gyd-destun ar gyfer dysgu, cynllunio gweithgareddau, cynnal gweithgareddau, adolygu canlyniadau a dysgu

Nodau Bagloriaeth Cymru yw:

· Datblygu ac asesu ystod eang o sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd;

· Hyrwyddo gwerth a datblygiad sgiliau ar gyfer addysg, bywyd a gwaith;

· Darparu cyfleoedd i ddatblygu ac asesu sgiliau trwy brofiadau dysgu pwrpasol, ystyrlon a gafaelgar;

· Gwneud dysgu'n berthnasol ac wedi'i osod mewn cyd-destunau bywyd go iawn at ddibenion bywyd go iawn;

· Adeiladu ar y cwricwlwm ehangach a'r fframweithiau dysgu cysylltiedig a'u halinio.

Amcanion Bagloriaeth Cymru yw i ddysgwyr allu:

· Datblygu gwerthfawrogiad o bwysigrwydd datblygu sgiliau fel agwedd allweddol ar ddysgu gydol oes;

· Cymryd rhan mewn cyfleoedd gweithredol, creadigol, penagored ac arwain y dysgwr;

· Ymholi a meddwl drostynt eu hunain, cynllunio, gwneud dewisiadau a phenderfyniadau, datrys problemau a myfyrio ar y rhain a'u gwerthuso;

· Ehangu eu profiad trwy ymgysylltu â sefydliadau allanol;

· Datblygu fel dinasyddion effeithiol, cyfrifol a gweithgar sy'n barod i gymryd eu lle mewn cymdeithas fyd-eang ac yn y gweithle;

· Datblygu menter, annibyniaeth a gwytnwch;

· Cynyddu eu hyder a'u cymhelliant i ddysgu a datblygu sgiliau;

· Gweithio'n annibynnol, ysgwyddo cyfrifoldebau a gweithio'n effeithiol gydag eraill