Cymraeg Ail Iaith

Athrawon: Miss Price (Pennaeth Cynorthwyol), Mrs Roberts, Miss Edwards

welsh.png

Cyfundeb'r Adran Gymraeg / Cyflwyniad i Adran Cymru

Iaith Frythoneg yw Gymraeg, sy'n golygu tarddiad Celtaidd Prydain ac fe'i siaradwyd ym Mhrydain hyd yn oed cyn meddiannaeth y Rhufeiniaid. Credir iddi gyrraedd Prydain tua 600 CC, esblygodd yr iaith Geltaidd yn Ynysoedd Prydain i dafod Frythoneg a roddodd y sylfaen nid yn unig i'r Gymraeg, ond i'r Llydaweg a'r Gernyweg hefyd. Heddiw mae Cymru yn wlad ddwyieithog ac mae'r gallu i siarad Cymraeg yn dod yn fwy a mwy pwysig wrth i Lywodraeth Cynulliad Cymru geisio cael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae pob disgybl yn Ysgol Santes Ffraid yn dysgu Cymraeg fel Ail Iaith, gyda phwyslais ar ba mor bwysig mae bod yn ddwyieithog yn y byd sydd ohoni. Addysgir y Gymraeg trwy amrywiaeth o ddulliau addysgu ac mae'n cyflwyno'r 4 sgil sy'n ofynnol yn y pwnc - darllen, ysgrifennu, siarad a gwrando, er amrywiaeth o arddulliau addysgu.

Yn ogystal, yng Nghyfnod Allweddol 3, astudir y cerddi a osodwyd ar gyfer dysgwyr fel rhan o Eisteddfod Urdd hefyd.

Addysgir y pynciau hyn gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau ac adnoddau addysgu. Mae'r adran yn defnyddio llawer o adnoddau Cymraeg ar-lein ar HWB, yn ogystal â chylchgronau fel IAW.

Mae disgyblion yng Nghyfnod Allweddol3 yn cael cyfle i gymryd rhan yn Eisteddfod flynyddol yr Urdd a chael cyfle i gystadlu mewn cystadlaethau canu, dawnsio ac ysgrifennu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae yna hefyd nifer o gyfleoedd i dimau gystadlu yng nghystadlaethau chwaraeon yr Urdd.

Asesiad TGAU / TGAU Asesiad

Uned 1 / Uned 1

Llafar - Cyfathrebu ag eraill

25% o gyfanswm y marc

Tasg i bâr / grŵp o dri yn seiliedig ar glip fideo a ddarparwyd gan CBAC i ysgogi trafodaeth. Bydd yr asesiad yn cynnwys dwy ran sydd i'w cynnal yn y drefn ganlynol:

1. Gwyliwch glip gweledol (ddwywaith) a llenwch ddalen wrth wrando ar yr ysgogiad

2. Trafodaeth rhwng y pâr / grŵp o dri ar yr hyn a wyliwyd.

Uned 2 / Uned 2

Llafar - ymateb i ddeunydd gweledol

25% o gyfanswm y marc

Tasg i bâr / grŵp o dri yn seiliedig ar ysgogiad gweledol (Sbardun) a ddarperir gan y CBAC i ysgogi trafodaeth. Bydd yr asesiad yn cynnwys dwy ran sydd i'w cynnal yn y drefn ganlynol:

1. Paratoi i drafod ffeithiau / gwybodaeth am yr ysgogiad

2. Trafodaeth rhwng y pâr / grŵp o dri am y pwnc.

Uned 3 / Uned 3

Arholiad Darllen ac Ysgrifennu

25% o gyfanswm y marc

(15%) - Darllen (10%) - Ysgrifennu

Adroddiad, penodol a chyfarwyddiadol

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud

Tasgau darllen ac ysgrifennu gydag ymatebion dieiriau ac ysgrifenedig, gan gynnwys un dasg gyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg a thasg prawfddarllen.

Uned 4 / Uned 4

Arholiad Darllen ac Ysgrifennu

25% o gyfanswm y marc

(10%) - Darllen (15%) - Ysgrifennu

Disgrifiadol, creadigol a dychmygus

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud

Tasgau darllen ac ysgrifennu gydag ymatebion dieiriau ac ysgrifenedig.

Cymraeg defnyddiwr Pob oed 3 / Cyfnod Allweddol Cymraeg 3

Mae'r Gymraeg yn CA3 yn adeiladu sylfaen gadarn o sgiliau iaith, ac yn datblygu dealltwriaeth disgyblion o amrywiaeth eang o strwythurau brawddegau a geirfa. Ein nod yw sicrhau bod pob dysgwr yn datblygu'r gallu a'r hyder i gyfathrebu'n effeithiol ar lafar; ymateb i ystod eang o ddeunyddiau darllen; a chynhyrchu ysgrifennu clir a chywir at amrywiaeth o ddibenion a chynulleidfaoedd.

Themâu Astudachta / Pynciau a Astudiwyd:

Blân 7 / Blwyddyn 7

Fi fy hun-Fi fy hun

Ysgol - Ysgol

Teulu - Teulu

Poblio - Disgrifio pobl

Blân 8 / Blwyddyn 8

Fy Ardal - Fy Ardal i

An rhydd - Anifeiliaid

Straeon Aerswyd - Straeon Arswyd

Chwedlau Cymraeg - Mythau Cymreig

Blwydd 9 / Blwyddyn 9

Amser Hamdden - Amser Hamdden

Bwyd a Bwyta'n Iach - Bwyd a Bwyta'n Iach

Delwedd - Delwedd

Gwyliau - Gwyliau

Cymraeg defnyddiwr Pob un o 4 / Cyfnod Allweddol 4 Cymru

Bydd astudio cwrs TGAU Ail Iaith Cymraeg yn darparu profiadau i ddisgyblion a fydd yn caniatáu iddynt gyrraedd eu potensial llawn yn Gymraeg. Bydd y disgyblion yn dod yn ymwybodol o'r defnydd a wneir o'r Gymraeg yng Nghymru gyfoes trwy feithrin agwedd gadarnhaol tuag at yr iaith a'r diwylliant. Bydd sgiliau disgyblion yn cael eu datblygu er mwyn caniatáu iddynt gyfathrebu'n effeithiol ac yn bwrpasol yn eu bywydau bob dydd, ac i gystadlu ar chwarae teg ym myd gwaith yng nghymdeithas ddwyieithog yr 21ain ganrif.

Bydd y fanyleb TGAU hon mewn Ail Iaith Gymraeg yn galluogi ymgeiswyr i:

Deall a defnyddio'r iaith at amrywiaeth o ddibenion a chynulleidfaoedd.

Datblygu sgiliau a strategaethau dysgu iaith er mwyn galluogi ymgeiswyr i gyfathrebu a rhyngweithio'n hyderus ac yn ddigymell mewn sefyllfaoedd perthnasol a chyd-destun penodol.

Datblygu sgiliau a strategaethau dysgu iaith i alluogi ymgeiswyr i ddatblygu eu gafael ar Gymraeg ymhellach.

Datblygu sgiliau gwrando, siarad, darllen ac ysgrifennu mewn modd integredig, gan bwysleisio sgiliau gwrando a siarad.

Defnyddiwch y Gymraeg mewn astudiaethau pellach, yn y gweithle ac yn eu cymunedau.

Datblygu chwilfrydedd am y Gymraeg.

TGAU Cymraeg Ail Iaith / TGAU Ail Iaith Gymraeg

Mae'r cymhwyster yn cynnwys pedair uned: mae Uned 1 ac Uned 2 yn asesiadau siarad a gwrando; Mae Uned 3 ac Uned 4 yn arholiadau darllen ac ysgrifennu. Mae'r cwrs yn addas ar gyfer addysgu dros ddwy flynedd.

Mae'r cyd-destun ar gyfer dysgu'r iaith wedi'i drefnu o dan dair thema eang:

Cyflogaeth

Cymru a'r Byd

Ieuenctid.