Gwyddoniaeth

Mewn Gwyddoniaeth, byddwch yn gallu datblygu gwerthfawrogiad o wybodaeth a dealltwriaeth o'r byd, fel y'i sefydlwyd gan y gymuned wyddonol. Byddwch hefyd yn astudio'r prosesau a wneir gan y gymuned wyddonol i ddilysu ac ehangu'r wybodaeth hon. Ym mhob maes pwnc unigol Bioleg, Cemeg a Ffiseg byddwch yn ymchwilio i'r ffyrdd y mae'r wybodaeth wyddonol hon yn effeithio ar gymdeithas a sut mae cymdeithas yn dylanwadu ar wyddoniaeth.

Mae'r dull sydd wedi'i seilio'n ymarferol, yn pwysleisio rôl arbrofi wrth ddarganfod dilysrwydd gwybodaeth. Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar werthuso tystiolaeth a goblygiadau gwyddoniaeth i gymdeithas.

Beth nesaf ar ôl y cwrs?

Mae'r cwrs TGAU hwn yn cynnig cyfle cyffrous i astudio un neu fwy o bynciau Gwyddoniaeth ar UG neu Safon Uwch. Gall Gwyddorau Lefel A fod yn borth i nifer o ddewisiadau gyrfa gwych a gallant fod yn gwbl hanfodol i gael mynediad at rai cyrsiau gradd yn y brifysgol.

Cyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol?

Mae enghreifftiau o yrfaoedd lle mae Gwyddorau Safon Uwch yn hanfodol yn helaeth ac yn amrywiol a gallant amrywio o yrfaoedd fel Meddygaeth, Nyrsio, Peirianneg a Gwyddor Filfeddygol i fod yn Fiolegydd Morol neu'n Wyddonydd Planedau

Sut y byddaf yn dysgu?

Byddwch yn cael cyfle i gynnal eich mesuriadau a'ch ymchwiliadau gwyddonol eich hun. Trwy gael y cyfle hwn, byddwn yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau Iaith Wyddonol, Mathemategol, Cyfathrebu a TGCh. Bydd hyn yn eich galluogi i ddeall a gwerthuso gwybodaeth wyddonol o ffynonellau gwyddonol a phoblogaidd.

Sut y byddaf yn cael fy asesu?

Byddwch yn dilyn Manyleb WJEC trwy gyfrwng y Saesneg. Mae asesiadau allanol yn haenog.