Bugeiliol

Mae gan Ysgol Santes Ffraid, gyda'i sylfaen a'i hethos Catholig, draddodiad hir o fod yn ysgol deuluol gydag amgylchedd Cristnogol, gofalgar. Ym mywyd beunyddiol yr ysgol, rydym yn adeiladu fframwaith moesol ac ysbrydol cryf yn seiliedig ar ein gwerthoedd fel cyn Ysgol Lleiandy Brigidine, sy'n galluogi ein myfyrwyr i archwilio, deall a rheoli heriau cymdeithas heddiw. Mae arwyddair Brigidine, Fortiter et Suaviter yn herio myfyrwyr i fod yn “Bobl Cryfder, Pobl Addfwynder”. Mae'r rhinweddau hyn sy'n ymddangos yn wrthwynebus mewn gwirionedd yn syniadau cyflenwol o ddewrder moesol (fortiter) ac ystyriaeth o eraill (suaviter).

Yn Ysgol Santes Ffraid, mae pob disgybl yn hysbys ac mae eu hapusrwydd a'u lles yn bwysig. Dyna pam mae ein gofal bugeiliol heb ei ail.

Mae lles a hapusrwydd yn allweddol i'n hiechyd, perthnasoedd, ein gallu i berfformio, i feddwl ac i greu. Credwn fod pobl ifanc yn cyflawni eu gorau os ydyn nhw'n hapus yn yr ysgol. Rydym yn gwrando ar ein myfyrwyr ac yn gwerthfawrogi eu lles. Mae ein dull yn annog ymdeimlad o gymuned deuluol, llawn ffydd, sy'n cefnogi myfyrwyr o'r Cyfnod Sylfaen yr holl ffordd drwodd i'n Chweched Dosbarth.

Mae ein hagwedd tuag at ofal bugeiliol wedi'i seilio ar gariad, parch, gwirionedd ac ymddiriedaeth. Ein nod yw creu amgylchedd diogel sy'n llawn llawenydd, lle mae pob disgybl yn hysbys ac yn cael ei werthfawrogi.

Mae ein dull anogol yn annog myfyrwyr i ennill synnwyr o'u gwerth eu hunain ac yn hyrwyddo lles emosiynol. Rydym yn eu helpu i adeiladu'r dewrder a'r gwytnwch sy'n ofynnol i wireddu eu potensial llawn.

Screenshot 2020-06-18 at 17.16.54.png