Ieithoedd Tramor Modern

Athro: Mrs Adams

“Un idioma distinto es una visión diferente de la vida” (Mae iaith wahanol yn visión gwahanol o fywyd) - Fellini

Nodau'r Adran Ieithoedd Modern yw hyrwyddo diddordeb mewn dysgu iaith a'i fwynhau. Mae dysgu iaith dramor yn bwysig oherwydd bod y DU yn gymdeithas amlieithog ac amlddiwylliannol. Mae ieithoedd yn helpu pobl ifanc i ddod i ddeall gwledydd a diwylliannau eraill wrth baratoi ar gyfer bywyd fel dinasyddion byd-eang.

Ar lefel CA3 dysgir Sbaeneg i fyfyrwyr, un o'r ieithoedd a siaredir fwyaf eang yn y byd. Mae gwersi wedi'u strwythuro i ganolbwyntio ar 4 sgil allweddol - gwrando, darllen, ysgrifennu a siarad. Anogir myfyrwyr nid yn unig i ddatblygu eu sgiliau yn y meysydd hyn, ond i ddatblygu gwerthfawrogiad o'r iaith ei hun a'i diwylliant cysylltiol.

Screenshot_20200629_153447.jpg
Screenshot_20200629_153259.jpg

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud ...

“Cymerais Sbaeneg TGAU a Safon Uwch gan fy mod eisiau ehangu fy ngwybodaeth am ieithoedd tramor modern. Gyda Sbaeneg, rwy'n gwybod y bydd yn fy helpu pan fyddaf dramor a gyda fy ngyrfa yn y dyfodol gan y byddaf yn gallu cyfathrebu ymhellach â phobl mewn angen. "

                                          Nicola

“Rwyf wrth fy modd yn dysgu Sbaeneg, nid yn unig oherwydd yr iaith, rwyf wedi fy swyno'n fawr gan y ffordd o fyw, y gerddoriaeth a'r diwylliant yn Sbaen ac America Ladin. Bydd yn sicr yn creu argraff ar gyflogwyr y dyfodol a byddwch hefyd yn gallu teithio i wledydd eraill i weithio. Byddwn yn bendant yn argymell TGAU a Safon Uwch mewn Sbaeneg oherwydd nid yn unig ydych chi'n dysgu llawer, rydych chi'n cael llawer o hwyl hefyd! ”

                              Aine

“Wrth ddysgu Sbaeneg, rwyf bob amser yn herio fy hun ac yn goresgyn tasgau cymhleth, rwyf hefyd yn rhoi hyder yn y ffaith bod dysgu ail iaith yn gwella eich cof, technegau cyfathrebu a llawer o sgiliau gwybyddol eraill, yr wyf yn gobeithio gweld buddion yn y dyfodol agos. . ”

                                                                                                                        Elsie

Screenshot_20200629_153209.jpg

Pam astudio ieithoedd?

Bydd astudio iaith dramor fodern ar lefel TGAU yn ehangu gorwelion, yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth ddiwylliannol ac yn meithrin sgiliau trosglwyddadwy fel hyder, cyfathrebu, datrys problemau a chreadigrwydd.

Yn ystod y TGAU, bydd myfyrwyr yn astudio ystod eang o bynciau. Dilynir cwrs WJEC trwy gyfrwng y Saesneg.

Mae llawer o brifysgolion Grŵp Russell (fel Rhydychen a Chaergrawnt) yn edrych yn ffafriol ar ymgeiswyr sydd â TGAU mewn iaith dramor

Ar ôl TGAU, mae gan fyfyrwyr yr opsiwn i ddatblygu eu sgiliau iaith trwy Sbaeneg Lefel A.

Cyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol

Gall gradd mewn ieithoedd modern arwain at rolau mewn busnes, y diwydiant darlledu, addysgu, y gwasanaeth sifil - Fe allech chi hyd yn oed weithio i MI5! Bydd gwybodaeth o iaith arall yn agor cyfleoedd i weithio dramor hefyd.

Screenshot_20200629_153109.jpg
Screenshot_20200629_153151.jpg