Sefydliad Santes Ffraid

Our Foundation Phase has been really busy with St David's Day work.  We have photos to the right of the text and a video link below.  Video is also on our Video page. 

Image (1).jpeg

Dyma'r meysydd dysgu a'r sgiliau yn y meysydd hyn y bydd eich plentyn yn eu profi yn ystod y Feithrinfa a'r Dderbynfa

Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol.

Yn y maes dysgu hwn y prif sgiliau yw: -

 • hylendid personol

 • sgiliau hunangymorth / annibyniaeth

 • hunan hyder

 • arferion bwyta'n iach

 • agweddau cadarnhaol tuag at ddysgu

 • canolbwyntio a dyfalbarhad (yn cynyddu wrth i blant aeddfedu)

 • ymwybyddiaeth o deimladau a mynegiant priodol ohonynt

 • ymddygiad priodol ar gyfer gwahanol sefyllfaoedd ac i ymateb i reswm

 • ymwybyddiaeth gynyddol o anghenion eraill a'u parchu

 • dealltwriaeth gynyddol y dylid gofalu am bob peth byw a'i drin â pharch

 • dealltwriaeth gynyddol o'r tebygrwydd a'r gwahaniaethau rhyngddynt hwy a'u cyfoedion, a chydnabod gwahaniaethau diwylliannol ac amrywiaeth

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Yn y maes dysgu hwn y prif sgiliau yw: -

 • i wrando ac ymateb i eiriau eraill

 • i siarad yn fwy eglur

 • i siarad gan ddefnyddio ymadroddion a brawddegau estynedig

 • defnyddio geirfa gynyddol a phriodol ac i gynnwys manylion sy'n berthnasol i'r gwrandäwr

 • i ddangos diddordeb mewn rhigymau, cerddi, straeon, llyfrau a'r gair printiedig

 • i drin llyfrau yn briodol a gyda diddordeb

 • i ddechrau clywed synau llythyren

 • arbrofi gydag offer gwneud marciau (ysgrifennu)

 • datblygu rheolaeth wrth ddefnyddio pensiliau ac offer gwneud marciau eraill

 • datblygu sgiliau ysgrifennu cynnar gan ddefnyddio llaw a ffefrir

 • dechrau cydnabod natur wyddor darllen ac ysgrifennu, ac mae'n deall bod gan symbolau ysgrifenedig synau ac ystyr

 • i ddechrau ffurfio llythyrau yn briodol ac ysgrifennu eu henw yn gywir

 • i ddysgu holl synau llythrennau yn yr iaith Saesneg a dechrau defnyddio gwybodaeth am lythrennau a pherthnasoedd symbol sain i ddarllen ac ysgrifennu geiriau ac i sefydlu ystyr

Datblygiad Mathemategol

Yn y maes dysgu hwn y prif sgiliau yw: -

 • i ddidoli a chyfateb

 • i ddweud y rhifau 1 - 10+

 • i gyfrif hyd at 5 neu fwy o wrthrychau yn ddibynadwy

 • i adnabod rhifau 0-5 neu fwy

 • i ddefnyddio iaith fathemategol syml wrth chwarae

 • i ddeall y cysyniad o 1 yn fwy

 • i gymharu a dechrau archebu gwrthrychau yn ôl maint, pwysau, gallu ac ati.

 • bod â gwybodaeth sylfaenol am siâp, safle, patrwm, arian ac amser

 • i greu patrymau a dilyniannau ailadrodd syml

 • i greu eu setiau eu hunain o wrthrychau, gan gydnabod pan nad yw gwrthrych yn ffitio

 • i gyfrif ymlaen ac yn ôl i 20

 • i gydnabod, ysgrifennu a deall cysyniad rhifau 0 - 10+

 • datblygu technegau adio syml i ychwanegu rhifau 1 - 5+

 • deall y cysyniad o 'un yn llai'

Datblygiad Iaith Cymraeg

Yn y maes dysgu hwn y prif amcanion yw cyflwyno a datblygu ymwybyddiaeth y disgyblion o'r iaith a diwylliant Cymraeg trwy ganeuon, symbolau a llyfrau ynghyd â defnyddio a deall ymadroddion Cymraeg syml. Hefyd i ddechrau deall y gellir ysgrifennu a darllen y Gymraeg. Byddwn yn dysgu am liwiau, bwydydd, dillad, teimladau a gweithgareddau dyddiol.

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd

Yn y maes dysgu hwn anogir disgyblion i archwilio ac ymchwilio i'w hamgylchedd uniongyrchol a'r byd byw, i ddarganfod sut mae'n gweithio ac i ofyn cwestiynau, pam? beth? beth os? pryd? i gyfleu eu syniadau a'u canfyddiadau i eraill. Byddant yn cymryd rhan mewn ymchwiliadau ac arsylwadau syml er mwyn darganfod yr atebion i'w cwestiynau. Maent yn dod yn gyfarwydd â gwahanol adegau o'r dydd ac yn dechrau datblygu ymdeimlad o amser yn mynd heibio. Byddant yn dod yn ymwybodol o'u hamgylchedd uniongyrchol a sut y gall newid dros amser.

Datblygiad Creadigol

Yn y maes dysgu hwn anogir disgyblion i fynegi eu hunain yn rhydd, gan ddefnyddio eu synhwyrau, eu dychymyg a'u profiadau er mwyn gwneud dewisiadau o fewn gweithgareddau celf, crefft a dylunio. O fewn cerddoriaeth anogir plant i archwilio gwahanol synau ac offerynnau, gwrando ar wahanol fathau o gerddoriaeth yn ogystal â chanu caneuon. O fewn symud a chwarae rôl, archwilir gwahanol hwyliau a theimladau.

Datblygiad Corfforol

Yn y maes dysgu hwn mae disgyblion yn datblygu rheolaeth dros symudiadau corff mawr a bach ac yn defnyddio cyfarpar mawr yn ddiogel. Maent yn trin offer bach, (pensiliau, brwsys, siswrn ac ati) a chyfarpar (peli, cylchoedd) gyda rheolaeth gynyddol. Maent yn dechrau datblygu'r cysyniad o safle ac yn defnyddio geirfa leoliadol yn briodol. Bydd plant diweddarach yn dechrau datblygu sgiliau gymnasteg penodol.

Dyma'r meysydd dysgu a'r sgiliau yn y meysydd hyn y bydd eich plentyn yn eu profi yn ystod Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2.

Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol.
Yn y maes dysgu hwn y prif sgiliau yw: -

 • hylendid personol

 • sgiliau hunangymorth / annibyniaeth

 • hunan hyder

 • arferion bwyta'n iach

 • agweddau cadarnhaol tuag at ddysgu

 • canolbwyntio a dyfalbarhad (yn cynyddu wrth i blant aeddfedu)

 • adnabod a mynegi eu teimladau eu hunain yn briodol.

 • ymddygiad priodol ar gyfer gwahanol sefyllfaoedd ac i ymateb i reswm.

 • parchu eraill a gwerthfawrogi eu cyflawniadau.

 • dealltwriaeth gynyddol y dylid gofalu am bob peth byw a'i drin â pharch

 • dealltwriaeth gynyddol bod gan bobl wahanol ddewisiadau, safbwyntiau a chredoau ac mae'n datblygu dealltwriaeth o sut y dylai ef / hi ymwneud ag eraill yn foesol ac yn foesegol.

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Yn y maes dysgu hwn y prif sgiliau yw: -

 • defnyddio sgiliau gwrando i wrando'n ofalus, ac ymateb i ystod ehangach o ysgogiadau.

 • yn dechrau sylweddoli bod amrywiaeth yn yr iaith y mae'n ei chlywed.

 • siarad yn glir, gyda hyder cynyddol, a dechrau defnyddio geirfa gynyddol.

 • gallu cynyddol i addasu ei sgwrs ei hun i ofynion y gynulleidfa, gan amrywio'r defnydd o eirfa a lefel y manylder.

 • yn dangos dealltwriaeth ac yn mynegi barn am ddigwyddiadau neu syniadau mawr mewn straeon, cerddi a llyfrau ffeithiol

 • datblygu gallu i ddarllen testunau syml yn gywir.

 • yn defnyddio ystod o strategaethau wrth ddarllen geiriau anghyfarwydd a sefydlu ystyr.

 • cyfleu ystyr yn ysgrifenedig.

 • datblygu ffurfiad llythrennau fel eu bod fel arfer wedi'u siapio'n glir a'u cyfeirio'n gywir.

 • yn dechrau sillafu geiriau syml yn gywir, a lle mae gwallau mae'r dewis arall yn gredadwy yn ffonetig.

 • yn dechrau datblygu syniadau mewn cyfres o frawddegau cysylltiedig, ac yn defnyddio priflythrennau ac atalnodau llawn gyda rhywfaint o gysondeb.

Datblygiad Mathemategol

Yn y maes dysgu hwn y prif sgiliau yw: -

 • i ddidoli a chyfateb.

 • i ddarllen ac ysgrifennu rhifau hyd at 10.

 • i ddechrau archebu rhifau hyd at 100.

 • i adnabod dilyniannau o rifau.

 • i ddewis y gweithrediad priodol wrth ddatrys problemau adio neu dynnu.

 • i ddechrau defnyddio unedau ansafonol a safonol bob dydd i fesur hyd a màs.

 • ar ôl casglu gwybodaeth, yn dechrau cofnodi eich canlyniadau eich hun mewn rhestrau syml, tablau, diagramau a graffiau bloc.

 • defnyddio iaith bob dydd i gymharu a disgrifio safleoedd a phriodweddau siapiau rheolaidd, ac i drafod eich gwaith eich hun.

 • bod â gwybodaeth sylfaenol am siâp, safle, patrwm, arian ac amser.

 • defnyddio mathemateg fel rhan annatod o weithgareddau ystafell ddosbarth.

 • didoli a dosbarthu gwrthrychau.

 • defnyddio mathemateg mewn gweithgareddau o ddydd i ddydd ac yn eich chwarae eich hun.

 • dechrau nodi a defnyddio haneri a chwarteri mewn sefyllfaoedd ymarferol.

Datblygiad Iaith Cymraeg

Yn y maes dysgu hwn y prif amcanion yw cyflwyno a datblygu ymwybyddiaeth y disgyblion o'r iaith a diwylliant Cymraeg trwy ganeuon, symbolau a llyfrau ynghyd â defnyddio a deall ymadroddion Cymraeg syml. Yn ogystal, byddant yn dechrau cydnabod natur wyddor darllen ac ysgrifennu yn Gymraeg. Byddwn yn dysgu cyflwyno ein hunain a siarad am; y corff, bwydydd, dillad, teimladau ac yn cynnal rhai o'n gweithgareddau beunyddiol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd

Yn y maes dysgu hwn anogir disgyblion i archwilio ac ymchwilio i'w hamgylchedd uniongyrchol a'r byd byw, i ddarganfod sut mae'n gweithio ac i ofyn cwestiynau, pam? beth? beth os? pryd? i gyfleu eu syniadau a'u canfyddiadau i eraill. Byddant yn cymryd rhan mewn ymchwiliadau ac arsylwadau er mwyn darganfod yr atebion i'w cwestiynau. Byddant yn cyfleu eu harsylwadau a'u gwybodaeth a'u dealltwriaeth o wahanol ardaloedd trwy ddisgrifio nodweddion naturiol a dynol, a chydnabod sut mae rhai yn newid. Byddant yn datblygu ymwybyddiaeth o'r gwahaniaeth rhwng y presennol a'r gorffennol yn eu bywyd eu hunain a bywydau pobl eraill.

Datblygiad Creadigol

Yn y maes dysgu hwn anogir disgyblion i fynegi eu hunain yn rhydd, gan ddefnyddio eu synhwyrau, eu dychymyg a'u profiadau er mwyn gwneud dewisiadau o fewn gweithgareddau celf, crefft a dylunio. O fewn cerddoriaeth anogir plant i archwilio gwahanol synau ac offerynnau, gwrando ar wahanol fathau o gerddoriaeth yn ogystal â chanu caneuon. O fewn symud a chwarae rôl, archwilir gwahanol naws a theimladau.

Datblygiad Corfforol

Yn y maes dysgu hwn mae disgyblion yn datblygu rheolaeth dros symudiadau corff mawr a bach. Maent yn archwilio gwahanol weithgareddau, ac yn dechrau symud gyda hyder a rheolaeth gorfforol gynyddol. Maent yn dod yn gryfach ac yn fwy ystwyth ac yn defnyddio gweithredoedd sylfaenol teithio, neidio a glanio, cydbwysedd a llonyddwch yn ei weithgareddau chwarae a gymnasteg ei hun. Maent yn trin offer bach, (pensiliau, brwsys, siswrn ac ati) a chyfarpar (peli, cylchyn) gyda rheolaeth dda gynyddol.