Saesneg

Ffocws y Saesneg ym Mlynyddoedd 7, 8 a 9 yw adeiladu ar sgiliau presennol tair prif agwedd y Saesneg; llafar, darllen ac ysgrifennu. Mae pob agwedd ar y Cwricwlwm Saesneg yng Nghymru yn canolbwyntio ar ddisgyblion ac yn canolbwyntio ar sgiliau. Mae'n caniatáu i ddisgyblion gael eu hasesu'n barhaus a olrhain eu dilyniant. Mae hyn yn galluogi disgyblion i gael eu cefnogi a'u harwain i gyflawni eu nodau cyrhaeddiad a'u potensial eu hunain.

Ar draws CA3 bydd disgyblion yn astudio testunau Ffuglen a Ffuglen

 

Ffuglen

 

Bydd y disgyblion yn darllen nofelau a dramâu gan Jane Austen, Roald Dahl, William Golding, RJ Palacio, Annabel Pitcher, Shakespeare, Robert Swindells a Mildred D Taylor. Bydd yr holl destunau a ddewisir yn caniatáu i ddisgyblion archwilio gwahanol faterion, themâu a phynciau.

 

Bydd y disgyblion hefyd yn astudio barddoniaeth gan John Agard, Simon Armitage, William Blake, Wilfred Owen, Siegfried Sassoon a William Wordsworth. Byddant yn dysgu sut i ddadansoddi iaith, defnyddio dyfeisiau barddonol i gael effaith a rhoi eu hymateb personol eu hunain i destun.

 

Ffeithiol

 

Bydd disgyblion yn dysgu gwahaniaethu rhwng testunau, gan gydnabod y mathau o destunau a'u dibenion. Bydd disgyblion yn deall bod gan lythrennau (ffurfiol ac anffurfiol), areithiau, hysbysebion, bwydlenni, ffeithluniau, cyfarwyddiadau, graffiau ac amserlenni i gyd wahanol ddibenion fel; hysbysu, perswadio, egluro a chynghori.

 

Bydd llafariaeth yn caniatáu i ddisgyblion archwilio eu sgiliau siarad a gwrando gan ddefnyddio gwahanol ymadroddion, tôn a chofrestru. Byddant yn dysgu cyflwyno gwybodaeth trwy gyflwyniad a thrafodaeth unigol a grŵp.

 

Bydd darllen yn caniatáu i ddisgyblion ddefnyddio eu sgiliau casglu, dod o hyd i destun trwy sgimio a sganio a gwerthuso. Bydd disgyblion yn cael eu dysgu sut i ddefnyddio gwahanol strategaethau darllen, deall testun ac ymateb gan ddefnyddio dadansoddiad.

 

Bydd ysgrifennu yn caniatáu i ddisgyblion ddefnyddio eu dychymyg creadigol, dadlau a pherswadio ac adrodd. Dysgir disgyblion sut i ddefnyddio SPaG cywir (sillafu, atalnodi a gramadeg), strwythuro a threfnu gwahanol fformatau ysgrifennu a defnyddio geirfa amrywiol i'w disgrifio.

 

CA3 yw'r man cychwyn sydd ei angen ar ddisgyblion i fynd i addysg CA4 fel dysgwr galluog, hyderus a chydwybodol. Bydd y disgyblion yn arfog ac yn barod gyda'r dyhead, y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i gyflawni TGAU (WJEC) yn llwyddiannus mewn Iaith Saesneg a Llenyddiaeth Saesneg.

Dilyniant tuag at Arholiadau

Yn St Brigid's rydym yn paratoi pob disgybl ar gyfer cyrsiau Llenyddiaeth Saesneg a Llenyddiaeth Saesneg CBAC.

Iaith Saesneg

Mae'r TGAU mewn Iaith Saesneg yn hyrwyddo dull integredig o ymdrin â llafarg, darllen ac ysgrifennu fel bod gwaith ysgrifennu ac areithyddiaeth yn cael ei ysgogi gan brofiadau darllen.

TGAU Bydd Iaith Saesneg yn canolbwyntio'n bennaf ar agweddau swyddogaethol iaith. Dylai'r term 'swyddogaethol' yma gael ei ystyried yn yr ystyr eang o roi'r sgiliau a'r galluoedd sydd eu hangen arnoch i gymryd rolau gweithredol a chyfrifol yn eich cymunedau, bywyd bob dydd, y gweithle ac mewn lleoliadau addysgol. Mae hyn yn golygu ein bod yn eich annog i fod yn ddarllenwyr gweithredol, gorau po fwyaf yw'r profiadau darllen!

Sut y byddaf yn cael fy asesu?

Mae gan TGAU Saesneg ddau arholiad, y ddau sy'n asesu sgiliau darllen ac ysgrifennu. Bydd pob testun yn yr arholiad yn 'anweledig', hynny yw, ni fyddwch wedi astudio testunau'r arholiad yn ystod y cwrs. Asesir llawdriniaethau trwy NEAs, sy'n cynnwys cyflwyniad wedi'i recordio a thrafodaeth grŵp bach. Mae'r arholiadau yn ddi-haen.

Beth nesaf ar ôl y cwrs?

Mae llawer o'n myfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio Llenyddiaeth Saesneg neu Iaith Saesneg ar UG a Safon Uwch.

Cyfleoedd Cyflogaeth yn y Dyfodol?

Mae llu o gyfleoedd gwaith i'r rheini sydd â gradd mewn Saesneg, o newyddiadurwr i ysgrifennwr copi, golygydd i weinyddwr busnes, gwaith yn y celfyddydau neu hyd yn oed addysgu!

Llenyddiaeth Saesneg

Dylai'r fanyleb Llenyddiaeth Saesneg TGAU eich annog i gael eich ysbrydoli, eich symud a'ch newid trwy ddilyn cwrs astudio eang, cydlynol, boddhaol a gwerth chweil. Ni fyddwch yn gweld athrawon Saesneg yn fwy brwd na phan fyddant yn dysgu llenyddiaeth! Ein nod yw eich helpu chi i weld ei bwer cyfoethog, amrywiol a dylanwadol.

Rydym yn astudio ystod o farddoniaeth, gan gynnwys beirdd o Gymru, nofel fodern, llenyddiaeth o ddiwylliannau eraill, drama Shakespeare a drama dreftadaeth. Mae astudio llenyddiaeth Saesneg yn helpu i hogi'ch sgiliau dadansoddi. ... Byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau cynllunio ac ymchwil yn ogystal â chael gwybodaeth am hanes, diwylliant, athroniaeth a hyd yn oed ymddygiad dynol.

Sut y byddaf yn cael fy asesu?

Mae dau arholiad, a dau ddarn ar NEA sy'n cael eu gwneud yn y dosbarth. Mae'r arholiadau yn destun caeedig, sy'n golygu y bydd angen i chi ddysgu dyfyniadau allweddol! Mae Llenyddiaeth Saesneg yn haenog.