ALPS

Yn Chweched Dosbarth Santes Ffraid, rydym yn defnyddio ALPS (System Berfformiad Safon Uwch) i osod targedau ar gyfer ein myfyrwyr yn eu cyrsiau Safon Uwch. Mae'r rhain bob amser yn dargedau uchelgeisiol, sy'n darparu man cychwyn defnyddiol i flwyddyn academaidd y myfyrwyr, ac rydym hefyd yn gallu eu defnyddio i werthuso pa mor dda y mae pob myfyriwr a maes pwnc yn perfformio o ran y dangosydd 'gwerth ychwanegol'.

Fel y dywed sefydliad ALPS: 'Mae ALPS yn system sy'n caniatáu i ysgolion gael mesur o'r gwerth y maent yn ei ychwanegu at berfformiad Safon Uwch disgybl o'i gymharu â'r hyn y gellid ei ddisgwyl ohonynt yn dilyn eu perfformiad academaidd blaenorol yn TGAU. Mae ALPS yn cymryd sgôr TGAU cyfartalog disgybl ac yn rhagweld y graddau y dylid disgwyl i ddisgybl eu cyflawni yn y pynciau Safon Uwch a ddewiswyd ganddynt. Mae thermomedr sgôr T tair blynedd ALPS yn cymharu perfformiadau Safon Uwch disgyblion mewn un ysgol â rhai mewn ysgolion eraill yn genedlaethol, o'i gymharu â chanlyniadau tua 3,000 o ysgolion a cholegau yn y DU. '

Pwrpas y system hon yw helpu athrawon i wneud penderfyniadau gwybodus ac annog pob myfyriwr i gyflawni ei lawn botensial.

Defnyddir Alpau gan grwpiau o ysgolion a cholegau ledled y DU, gan gynnwys Ymddiriedolaethau Aml-Academi, Awdurdodau Lleol, neu grwpiau o ysgolion a cholegau sy'n gweithio mewn partneriaeth. Mae'n hawdd adnabod myfyrwyr i ddathlu neu 'mewn perygl' mewn pynciau penodol neu ar draws eu cwricwlwm, er mwyn caniatáu ymyrraeth briodol ac amserol gan staff pwnc neu fugeiliol. Gweler ein gwybodaeth am y System Camau Chweched Dosbarth i gael arweiniad mwy penodol ynghylch sut mae'r ymyriadau hyn yn digwydd.

Mae ein canlyniadau yn 15% uchaf y Wlad

sixth form.jpg
6th form 1.jpg