Bywyd yn y 6ed Dosbarth

Mae Scott Williams yn Beiciwr Traws Gwlad Cystadleuol a oedd yn y 10 uchaf ym Mhrydain Fawr. Mae wedi bod yn Bencampwr dan 18 Cymru dair gwaith. Ef yw Cadét yr Arglwydd Raglaw 2019-2020 ac mae'n fyfyriwr sy'n gobeithio astudio Peirianneg Modurol ym Mhrifysgol Loughborough yr Hydref hwn. Fel ysgol ni allwn fod yn ddoethach o'i gyflawniadau a dymuno'r gorau iddo gyda'i ddyheadau. Isod mae atgofion Scott o fywyd y 6ed dosbarth yn St Brigid's.

"Mae gan fod yn fyfyriwr chweched dosbarth ei nifer o bethau cadarnhaol a negyddol, gan bwyso tuag at yr ochr gadarnhaol yn bennaf. Mae cydbwysedd yn rhan allweddol o gael amser di-straen yn ystod eich bywyd ysgol, gan fod yn rhaid i chi ddod o hyd i system ar gyfer adolygu a gwaith cartref sy'n gweithio. i chi. Rwy'n credu fy mod wedi llwyddo i ddod o hyd i'm cydbwysedd ar ben yr holl weithgareddau allgyrsiol eraill yr oeddwn yn eu gwneud ar y pryd.

Galluogwyd llawer o'r gweithgareddau hyn gan CCF yr ysgol ei hun (Llu Cadetiaid Cyfun), lle cefais gymaint o wahanol gyfleoedd a phrofiadau. Mae'r rhestr yn mynd ymlaen â hyn felly soniaf am rai o fy ffefrynnau: trwy'r CCF treuliais chwe wythnos yng Nghanada fel rhan o Llu Cadetiaid Canada, gan gymryd rhan mewn llawer o wahanol weithgareddau awyr agored, dau ohonynt oedd cerdded rhewlif a roc dringo (i fyny mynyddoedd, a gaf i ychwanegu). Gwersylloedd haf rheolaidd y CCF yw rhai o'r amseroedd gorau y byddwch chi'n eu cael fel rhan o'r CCF, gan wneud ffrindiau newydd a dysgu sgiliau newydd yn ystod eich amser ar wersyll byddin.

Rydw i hefyd yn feiciwr cystadleuol, ac rydw i'n rasio'n rheolaidd ar benwythnosau ac yn hyfforddi yn ystod fy nosweithiau. Roedd hyn yn golygu nad oedd gen i fawr o amser i weithio yn ystod fy amser gartref. Fodd bynnag, roedd gen i system a oedd yn gweithio i mi, a chyda rhywfaint o arweiniad gan yr athrawon yn yr ysgol, roeddwn i wedi deialu yn fy amserlen adolygu a gwaith cartref i ffitio o amgylch yr ysgol a CCF. Roedd yr athrawon a'r staff yn gymwynasgar ac yn ddeallus iawn mewn unrhyw beth yr oeddwn i angen llaw ag ef, ac roeddent yn deall cymaint y gwnes i ei hyfforddi a'i rasio trwy gydol y flwyddyn.

Cefais gyfle hefyd i fynd i wersyll STEM (Gwyddoniaeth, Peirianneg Technoleg a Mathemateg) fel rhan o'r CCF. Treuliwyd fy amser yno gyda llawer o wahanol gorffluoedd y fyddin yn dysgu gyda phob un ohonynt am bynciau STEM. Yn y diwedd tynnwyd fy sylw at Beirianneg, yn benodol Peirianneg Modur. Rhoddodd y daith a’r profiad hwn yr eglurder imi benderfynu ar gwrs prifysgol, ac rwyf bellach yn ceisio am gwrs Peirianneg Chwaraeon Modur fel rhan o brifysgol Loughborough, gan ganiatáu imi barhau â’m cyflawniadau chwaraeon ac uchelgais, wrth astudio Peirianneg.

Byddwn yn argymell Ysgol a chweched dosbarth St.Brigid i unrhyw un a ofynnodd fy marn amdani, ac mae gen i lawer mwy o straeon a phrofiadau y gallwn i sgwrsio â fy nghyd-ddisgyblion am oriau yn eu cylch. Roedd fy amser yn St.Brigid's yn fwy na'r ysgol yn unig, roedd yn gyfle imi ddarganfod beth roeddwn i eisiau ei wneud yn fy nyfodol ac mae'r cyfan diolch i'r cyfleoedd a ddarperir o amgylch pob cornel gan y staff ".

Screenshot 2020-06-18 at 07.54.59.png
Image.jpeg